Privacyverklaring

Privacyverklaring – Leonard de Groot

In het kader van mijn dienstverlening verwerk ik persoonsgegevens. Deze privacyverklaring heb ik opgesteld om jou te informeren over hoe ik met jouw persoonsgegevens omga.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 juni 2020.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Leonard de Groot Coaching en Training, Leonard de Groot, KvK: 34233698

Kloveniersburgwal 111b, 1011KC  Amsterdam, 06-51565115, info@leonarddegroot.nl

Leonard de Groot Coaching en Training verkrijgt persoonsgegevens van jouzelf, bijvoorbeeld de gegevens die jij aan mij verstrekt via de website, e-mail, telefoon en app. Daarnaast kan ik jouw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van mijn dienstverlening.

Persoonsgegevens

De volgende categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Pasfoto’s
 • Inhoud van communicatie
 • IP-adressen
 • Overige persoonsgegevens die jij actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Doeleinden

Deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden verwerkt, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing;
 • Het sturen van nieuwsbrieven en tips;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen;
 • Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en informatie op de website (zie ook de tekst onder het kopje profilering);

Grondslagen

Bepaalde persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerk ik persoonsgegevens, omdat Leonard de Groot Coaching en Training hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van mijn dienstverlening;
 • De bescherming van mijn financiële belangen;
 • De verbetering van mijn diensten;
 • Beveiliging en het beheer van mijn systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van mijn dienstverlening is het mogelijk dat persoonsgegevens worden uitgewisseld. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals:

 • Hostnet; IT-leveranciers van mijn website en mijn systemen.
 • Mollie; Leverancier van de online betalingen.

In het kader van bovenstaande dienstverlening worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen jouw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Leonard de Groot Coaching en Training aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Jouw gegevens worden niet verstrekt voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Jouw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Meer in het bijzonder kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt in Amerika.

 • Mailchimp;            E-mailmarketing programma.
 • Microsoft Office; Communicatie en dataverwerking
 • Dropbox;               Cloud opslag
 • WordPress;            Content Management Systeem voor deze website

Daarnaast kunnen jouw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van bv. Google Analytics, LinkedIn of Facebook. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang ik uw gegevens bewaar

Persoonsgegevens worden niet langer verwerkt dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Leonard de Groot Coaching en Training zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Beveiliging van gegevens

Ik vind het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom zijn er passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Profilering

Ik maak gebruik van Facebook Pixels. De Facebook Pixel is een code die bijhoudt welke pagina’s er worden bekeken. Met de gegevens van Facebook Pixel kan ik verschillende acties ondernemen voor online marketing doeleinden.

Cookies

Op de website worden functionele cookies gebruikt ter verbetering van de website. Via deze cookies worden het IP-adres en de systeeminformatie van jouw apparaat verwerkt. Deze functionele cookies zijn nodig om de website goed te laten werken. Er worden geen cookies gebruikt voor andere doeleinden.

Rechten

Je hebt het recht om een verzoek te doen tot inzage van jouw persoonsgegevens. Na ontvangst van jouw verzoek, ontvangt je binnen 1 maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kun je verzoeken om deze gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. In Mailchimp kun je dit zelfstandig doen, daarvoor staat onderaan elke e-mail een link.

Ook kun je Leonard de Groot Coaching en Training verzoeken om overdracht van jouw persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je sturen naar:

Leonard de Groot Coaching en Training
Kloveniersburgwal 111b, 1011KC  Amsterdam, 06-51565115, info@leonarddegroot.nl

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan mij weten. Mochten we er niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 juni 2020.

Leonard de Groot Coaching en Training kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad je aan om deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.